Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Стратегическите партньорства в сферата на училищното образование са насочени към: Развитието на иновативни педагогически практики и инструменти в сферата на училищното образование; Насърчаване развитието, трансфера и приложението на добри практики в подкрепа на непрекъснатото внедряване на методи за обучение на учители; Насърчаване на междукултурното разбирателство и изучаването на чужди езици; Насърчаване на развитието на съвместни проучвания и изследвания в сферата на училищното образование; Подпомагане на признаването и сертификацията на знания и компетентности на национално ниво, посредством Европейски и национални квалификационни рамки, и инструменти за валидиране и др. Участие в дейностите на Програмата могат да вземат всички държавни или частни организации/институции, активни в областта на училищното образование, или всяка друга област, свързана с него.