• "Romain Rolland" FLS

"My Way Your Way Our Shared Cultural Identities"Проект по програма Еразъм+ К2 Стратегически партньорства "My Way Your Way Our Shared Cultural Identities"(2015-2017) се реализира между ГПЧЕ „Ромен Ролан“и три училища от Италия, Испания и Швеция. Темата на проекта е междукултурни различия и начини на преодоляването им.

Участниците бяха поставени в ролята на културни детективи, които събираха информация за особеностите в общуването с хора с различна културна идентичност, описваха ситуации, в които възникват проблеми, основани на различни ценности и правила на поведение.

Създадоха се материали под формата на описания и драматизации, с които се илюстрират културните сблъсъци, като се предлагат решения за успешното им преодоляване. Финалният продукт е образователно мобилно приложение-игра, която илюстрира общуването между представителите на четирите култури.


Какви са ползите за участниците в проекта?

· Общуване на чужд език реално и виртуално, за да бъде създаден краен образователен продукт– това подобри комуникативните им умения по английски език и повиши самочувствието им.

* Опознават се образователни култури, които познават малко и които обогатят кръгозора им.

* Развиване на трансферни умения за реалния живот, използвайки технологии за комуникация, презентация и споделяне на собствени образователни продукти.

*Обогатяване на своята автобиография, увеличавайки възможностите си за академичен успех след гимназията.

*Създаване на нови приятелства.

*Опознаване на себе си по-добре посредством срещата с *другостта*.

*Възможност за изява на индивидуалните им таланти и широка международна аудитория, с която да ги споделят.


Какви са ползите за училището?

Създадоха се нови партньорства, които обогатяват познанията за образователни системи, от които черпим опит в образователния процес.

Създадоха се ресурси в помощ на работата по чужди езици и осъществяване на международни обмени.

Повишен имиджа на училището в резултат на разпространението на образователните продукти, които създаваме.

Създадени се условия за бъдещи стратегически партньорства.


Официален общ блог на четирите държави, участващи в проекта

https://erasmusmyway.wordpress.com/ [https://erasmusmyway.wordpress.com/&h=atoqsp3r4oh_e-pkvyoor…]

Блог на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ на английски език

http://erasmusmyway.blogspot.bg/ [http://erasmusmyway.blogspot.bg/&h=atoqsp3r4oh_e-pkvyoorar2…]

Блог на български език

http://mywaybg.simplesite.com/ [http://mywaybg.simplesite.com/&h=atoqsp3r4oh_e-pkvyoorar2qo…]

17 views0 comments