• "Romain Rolland" FLS

Участие в курс в Институт за чуждоезиково обучение и култура „Хорицонте”, гр. Регенсбург

Updated: Jan 23, 2019

От 30.07. до 12.08.2018 г. участвах в мобилност по програма „Еразъм+” в Институт за чуждоезиково обучение и култура „Хорицонте”, гр. Регенсбург, Германия. Обучението беше в рамките на 60 учебни часа (по 45 мин.), като целите на курса бяха актуализиране на знанията на преподаватели по немски език, методика и дидактика в гимназиалната степен, запознаване със съвременни методи на преподаване, ориентирани към комуникацията, обогатяване на странознанието, обмяна на опит с колеги от други европейски страни.

Във всеки един от учебните дни беше провеждан езиков курс, чиято цел беше тренинг на езиковата компетентност, с акцент върху усъвършенстване на компетециите говорене и слушане, фонетика, разговорен език, обогатяване на идиоматиката и коригиране на грешките. По отношение на методиката и дидактиката ежедневно в обучението присъстваха различни теми: обучение по граматика чрез игрови метод, картини и истории в картини, младежки език, музиката в часовете по немски език, теми по странознание, спецификата на баварския диалект.

Освен обучението по език програмата съдържаше и други акценти, като напр. лекции по актуални общественополитически теми и теми, свързани с историята и културата, както и посещения на исторически забележителности, традиционни предприятия и съседни градове.

Мобилността по програма „Еразъм+” ми даде възможност да усъвършенствам знанията си по немски език, както и уменията си за общуване в чуждоезикова среда. Освен това придобих нови знания, свързани с културата, традициите и образователните методи в Германия, както и успях да споделя опит с учители по немски език от други европейски страни. Усъвършестването на наличните и придобиването на нови знания и умения допринася за повишаване на личната мотивация за самоусъвършенстване и дава нови импулси в работата ми като учител по немски език. С оглед на спецификата на обучението по немски език по DSD-програмата това ще спомогне за повишаване на резултатите и качеството на обучение на учениците, ще подобри работата им в екип и ще осигури висока степен на усвояване на чуждоезиковите компетентности.
Златка Блажова Енева, старши учител по немски език

в ГПЧЕ „Ромен Ролан”Стара Загора

135 views0 comments